Kontakti

BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.:90000073677
Saules iela 5, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
VALSTS KASES norēķinu konts LV62TREL9812126002000
A/S SWEDBANK norēķinu konts LV93HABA0551028145124
A/S SEB banka norēķinu konts LV54UNLA0005011130607
www.bikerniekupag.lv
parvalde@bikerniekupag.lv
tālr. 65471503

Pagasta pārvalde iedzīvotājus pieņem:

 • pagasta pārvaldes vadītājs pieņem iedzīvotājus pirmdienās no plks. 9.00 līdz 12.00, 13.00 līdz 18.00, trešdien no plks.8.00 līdz 12.00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā.
 • pagasta pārvaldes administrācijas darbinieki savu amata pienākumu ietvaros pieņem apmeklētājus pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā.
 • bāriņtiesas locekle pieņem apmeklētājus pirmdienās un piektdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā.

AMATPERSONAS

 • Pārvaldes vadītaja: Mārīte Daņilova, tālr. 65431805
 • Galvenā grāmatvede: Taisija Anisjko, tālr. 65431818
 • Komunālās saimniecības vadītājs: Sergejs Andrejevs, tālr. 65431809
 • Kultūras nama vadītāja: Tatjana Avdejeva, talr. 65431807, 25668602
 • Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva, tālr.: 6531808
 • Pamatskolas direktors: Aleksejs Mackevičs, talr.: 65822944
 • Sociālais darbinieks: Aleksandra Artikova, talr. 65431806

DARBINIEKI

 • Lietvedības pārzine: Inese Moisejeva, tālr. 65471503
 • Nodokļu inspektoere/kases vadītāja: Anna Benda, tālr. 65431819
 • Zemes lietu specialiste: Irina Bistrova, talr. 65431812, 29165975; e-pasts:  irina.bistrova@bikerniekupag.lv
 • Jaunātnes lietu speciāliste: Olga Pankova, tālr. 65431807; 26293212
 • Sporta pasākumu organizators: Jevgenijs Pankovs, tālr. 65431807
 • Grāmatvēde Alla Romanova: 65431811
 • Arhīva pārzine: Olga Vasiļonoka, tālr. 65431812

KOMUNĀLAIS DIENESTS

 • Kapsētu pārzine: Tatjana Aleksejeva, tālr. 65431810

KULTŪRAS NAMS

 • Pasākumu organizatore, bērnu deju ansambla “Smaids” vadītāja: Ināra Vasiļjeva, tālr. 65431807, 28780510

BIĶERNIEKU PAMATSKOLA

 • Sekretāre:

DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĀRINTIESA

 • Bāriņtiesas locekle: Oksana Rocenko, tālr. 65431810